احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی

رییس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی وجود دارد؛ اما پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» و با توجه به اینکه نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشته است به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یک بار دیگر کار سختی را برای افزایش نرخ سود بانکی پیش رو داشته باشد.

تعیین نرخ سود متناسب با تورم

ادامهاحتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی