عالم اقتصاد یک همکاری دسته جمعی برای اشتراک و بروز رسانی اطلاعات اقتصادی می باشد.

با ارائه بهترین خبرهای خبرگزاری و سایت های اقتصادی و نیز ارائه تحلیل های مختلف سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسیر سرمایه گذاری شما خواهیم داشت.